XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.2.2005 alkaen.

(English & Swedish versions below).

 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo
  1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (rekisteröity aputoiminimi XetNET, Y-tunnus: 1778444-6) sekä palvelua käyttävä taho (jäljempänä Asiakas).
  2. Asiakas hyväksyy oheiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittamalla tilauslomakkeen tai lähettämällä palveluiden tilauksen muutoin XetNET palvelimille tai henkilökunnalle.
  3. XetNET hyväksyy asiakkaan tilauksen tämän sopimuksen mukaisin ehdoin toimittamalla asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset.
 1. Sopimuksen kohde
  1. Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta XetNET:n tietoverkkoon ja sitä kautta tarjottaviin palveluihin, josta jäljempänä käytetään nimeä Palvelut.
  2. Asiakas tilaa Palvelut erillisellä tilauslomakkeella ja ilmoittaa palvelua tilatessaan hyväksyvänsä nämä sopimusehdot.
  3. Tämän sopimuksen lisäksi kuluttaja-asiakkaisiin noudatetaan kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä.
 1. XetNET:n vastuu
  1. XetNET:n tehtävä on luovuttaa Asiakkaalle käyttäjätunnus ja salasana sekä vastata asiakkaan käyttöön luovutetun palvelintilan teknisestä ylläpidosta. XetNET ei ole velvollinen ylläpitämään asiakkaan käyttöön luovutetun palvelintilan sisältöä.
  2. XetNET:n osalta oman tietoverkon viat korjataan mahdollisimman pian, kuitenkin normaalina työaikana. Mikäli katsotaan aiheelliseksi XetNET:lla on oikeus keskeyttää Asiakkaan pääsy XetNET:n verkkoon ja/tai palvelimille. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen sähköpostitse tai tiedottamalla keskeytyksestä 2 päivää etukäteen XetNET:n verkkosivuilla, mikäli mahdollista.
  3. XetNET vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kahden (2) kuukauden XetNET:n asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava XetNET:lta 14 päivän kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia XetNET:sta riippumattomia vahinkoja XetNET ei korvaa. Asiakas vastaa oman omaisuutensa vakuutuksesta, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi XetNET:lle.
  4. XetNET ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.
  5. XetNET ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta.
  6. XetNET ei vastaa konsulttivirheistä, kolmansien osapuolten virheistä.
  7. XetNET:lla on oikeus tehdä varmuuskopioita siitä tiedosta, jota sen koneelle on lähetetty. XetNET:lla on oikeus luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
 1. Asiakkaan vastuu
  1. Asiakas vastaa kaikista tietoverkkoa varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta.
  2. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa siten ettei se joudu sivullisten tietoon. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdystä toimenpiteistä (tietoliikenne, tilaukset). Asiakas on velvollinen palauttamaan XetNET:lle kaiken XetNET:n omaisuuden mukaan lukien palvelun käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset sekä lopettamaan XetNET:n palveluiden käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua.
  3. Asiakas käyttää tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa kaikesta toiminnastaan siellä. Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.
  4. Asiakas ei kuormita XetNET:n tietokoneita pitämällä niissä enempää tietoa kuin on erikseen sovittu tai muutoinkaan käytä Internet-verkkoa teknisesti erikseen sovitun vastaisesti.
  5. Asiakas ei lähetä omia verkkopalveluita mainostavia sähköisiä massaviestejä (sähköposti, tekstiviesti, telefax) Suomen lakien vastaisesti. Asiakas ei saa myöskään mainostaa palveluansa uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissakaan paikoissa missä se on kielletty tai hyvien tapojen vastaista.
  6. Asiakas vastaa että hänellä on ajantasaiset kopiot sivujensa materiaaleista ja sähköposteista. Palveluntarjoaja ei takaa varmuuskopioiden ajantasaisuutta tai toimivuutta.
  7. Asiakas vapauttaa XetNET:n ja sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta Internet-verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.
  8. Mikäli asiakas rikollisella toiminnallaan aiheuttaa XetNET:lle ylimääräistä työtä tai kuluja, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut XetNET:n hinnaston mukaisesti.
  9. Tässä sopimuksessa sanottu sääntelee tyhjentävästi XetNET:n vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä XetNET:n vahingonkorvausvastuun.
 1. Maksut ja laskutus
  1. Asiakas maksaa liittymismaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluiden hinnasto on nähtävillä XetNET:n verkkosivuilla. Asiakas valitsee laskutusjakson tilauslomakkeessa sekä sitoutuu suorittamaan laskutettavat kulut sen mukaisesti. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiakassuhde ja laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanotosta.
  2. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu seitsemän (7) päivän kuluessa maksumuistutuksen lähettämisestä, XetNET:llä on oikeus estää palveluiden käyttö. Käytön uudelleen aloittamisesta voidaan periä XetNET:n hinnaston mukainen avausmaksu.
  3. Asiakas on velvollinen maksamaan laskut niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, on XetNET:lla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. XetNET perii Asiakkaalta jokaisesta lähetetystä maksumuistutuksesta hinnastonsa mukaisen veloituksen.
  4. Mikäli asiakkaan palvelut suljetaan maksamattomista laskuista johtuen, on asiakas velvollinen suorittamaan erääntyneet saatavat, huomautus- tai muistutuskulut, perintäkulut sekä mahdollisen palveluiden uudelleenavausmaksun XetNET:lle ennen palveluiden uudelleen avausta.
  5. XetNET:lla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaan tuloa laskun yhteydessä tai sähköpostilla.
  6. XetNET:lla on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas itse.
  7. XetNET:lla on oikeus muuttaa hinnoittelua tai irtisanoa sopimus välittömästi, jos Asiakkaan aiheuttama liikenne poikkeaa runsaasti normaalista liikenteestä tai asiakas ei ole suorittanut erääntyneitä maksuja 30 päivän kuluessa niiden erääntymisestä.
  8. XetNET:llä on oikeus edellyttää asiakkaalta kohtuullinen vakuus palveluista mikäli asiakkaan luottotiedoissa on häiriöitä tai asiakkaan aiempi maksukäyttäytyminen XetNET kohtaan niin edellyttää.
  9. XetNET lähettää laskut asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen PDF-muodossa ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Paperisten laskujen lähettämisestä postitse XetNET:llä on oikeus veloittaa palveluhinnastonsa mukainen laskutuslisä.
  10. Ennen palveluiden avausta XetNET:lla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.
  11. XetNET ei palauta etukäteen maksettuja verkkotunnusten rekisteröintikuluja tai etukäteen maksetun palvelujakson maksuja asiakkaan irtisanoessa palvelun ennen palvelu- tai laskutusjakson päättymistä.
 1. Voimassaolo
  1. Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin uuden laskutusjakson alkamisesta astuu irtisanominen voimaan laskutusjakson päätyttyä.
  2. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja.
  3. XetNET voi purkaa sopimuksen välittömästi etenkin, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 30 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien, Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, mukaan lukien palvelunsa mainostaminen sähköisillä välineillä lähetetyillä massaviesteillä (ns. Spam). Mikäli XetNET sulkee palvelut ja päättää sopimuksen jostain kohdassa 6.3 kerrotusta syystä XetNET ei palauta asiakkaan mahdollisesti etukäteen maksamia palvelumaksuja.
 1. Sopimuksen siirtäminen
  1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman XetNET:n kirjallista lupaa. XetNET:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.
 2. Palautukset- ja reklamaatiot

Halutessasi peruuttaa tilauksesi, voit tehdä sen 14 vuorokauden sisään ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Hyvitämme sinulle tilaamasi palvelun summan kokonaisuudessaan paitsi verkkotunnusten rekisteröintejä. Koska verkkotunnukset (esim. .fi domainit) rekisteröidään aina asiakkaan nimiin ja omaisuudeksi, emme hyvitä verkkotunnusten rekisteröintejä.

 1. Checkout maksutapa

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu ja Checkout Finland Oy on OP:n omistuksessa.

Maksu pankkipainikkeilla
Checkout maksuvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet, eli voit maksaa Nordean, Osuuspankin, Säästöpankin, POP-pankin, Danske Bankin, Handelsbankenin, S-pankin, Ålandsbankenin, LähiTapiola pankin maksupainikkeilla. Maksun saajana tiliotteella näkyy Checkout Finland Oy. Välitämme maksusi verkkokauppiaalle.

Maksu luottokorteilla
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MAsterCard- korteilla. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. Verkkokaupalla sekä Checkout Finland Oy:llä ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja Mastercard SecureCode -todentamispalvelut.

Verkkokauppa käyttää Checkout maksuvälityspalvelua korttimaksuissa. Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Maksukorttimaksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Checkout Finland Oy:n välille.
Checkout Finland Oy vastaa korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatiosta. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot

MobilePay

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla: mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot

Masterpass

Maksuehdot ovat tarjolla Masterpassin sivuilla: masterpass.com/assets/pdf/masterpassoperatingrules.pdf

Siirto

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:
OP:n yleiset euromaksuehdot
Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla
Siirto-palvelun käyttöehdot S-Pankissa

GSM-maksu

Ainapay

Palvelu perustuu 060605-maksupalvelunumeroiden käyttöön. Maksaminen tapahtuu soittamalla maksupalvelunumeroon ja toimimalla äänitiedotteiden mukaisesti.

Palvelun hinta on palvelunumerokohtainen ja sisältää tuotteen hinnan sekä palveluun liittyvän laskutuskorvauksen. Palvelun hinnan lisäksi asiakas maksaa normaalin matkapuhelumaksun oman matkapuhelinoperaattorinsa hinnoittelun mukaisesti. GSM-maksuostot peritään käyttäjän puhelinlaskussa.

Palvelun käytön rajoitukset /matkapuhelinliittymä:

Yksittäinen ostotapahtuma enintään 52,32 € (sis. alv)

Ostokset kuukaudessa enintään 100 € (sis. alv)

Enintään kaksi ostosta päivässä

Ei toimi prepaid-liittymillä

Lisätietoja: aina.fi

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja Mash (ent. Euroloan). Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collectorin yrityslaskun ehdot ovat tarjolla myös heidän sivuillaan: collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECK/Credit_terms_All_comp_FI.pdf

OP:n lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot näet tästä.

Lue lisää lasku- ja osamaksutavoista:

collector.fi
jousto.com
mash.com/fi

 1. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään XetNET:n kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.

Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

XetNET pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

 

General terms and conditions of XetNET services

Valid from 1.2.2005.

 1. Parties to the Contract, entry into force
  1. Parties to this Contract are Xetpoint Oy (hereinafter referred to as XetNET) and the party using the service (later referred to as Customer).
  2. Customer agrees to the attached terms and conditions and agrees to comply with them by signing the order form or by otherwise sending a service order to XetNET servers or staff.
  3. XetNET accepts Customer’s order according to the terms and conditions of this Contract by providing the Customer the required user IDs for using the service.
 1. Scope of the Contract.
  1. This Contract stipulates the Customer the right to use XetNET’s data network and thereby the provision of services, hereafter referred to as Services.
  2. The Customer orders the Services with a separate order form and indicates, by ordering the service, acceptance of these terms and conditions.
  3. In addition to this Contract, mandatory rules of consumer protection legislation regarding the consumer Customers shall be respected.
 1. XetNET’s responsibility
  1. XetNET’s responsibility is to deliver the Customer a user ID and password, as well as to ensure technical maintenance of the server space provided for the Customer to use. XetNET has no obligation to maintain the content of the server space provided for the Customer’s use
  2. With regard to XetNET’s own computer network defects, the company shall correct these as soon as possible, however, during normal business hours. When deemed appropriate, XetNET’s has the right to suspend the Customer’s access to XetNET’s network and/or servers. Interruptions shall be notified in advance by e-mail, or by informing about the interruption 2 days in advance on XetNET’s website, if possible.
  3. XetNET shall only be responsible for damages, which are deemed to be due to deliberate or grossly negligent acts. Liability is limited, however, always to amount corresponding to the maximum of two (2) months of XetNET Customer’s fixed monthly charges. Compensation for any damage should be claimed from XetNET within14 days after the defect, for which compensation is requested for, was identified or should have been identified. XetNET will not compensate any indirect, against assets, unpredictable and XetNET independent damage. Customer is responsible for the insurance of its own property which has been provided to XetNET as a guest asset.
  4. XetNET shall not be responsible for defects arising from data network services, information or other information content or functionality or disturbance originated from these.
  5. XetNET shall not be responsible for data networks originated harassment or unauthorized use against the Customer or computer system, including the equipment with software, or unauthorized use, or attempt of use, or any to these assimilated or other related matters.
  6. XetNET shall not be responsible for consulting errors, errors of third parties.
  7. XetNET has the right to make backup copies of the information that has been sent to its computer. XetNET has the right to assign the Customer and Identification Data authorized and obligated by the existing legislation.
  8. XetNET utilizes FraudRecord to screen new orders for previous fraudulent activity and report existing clients who violate our Terms of Service. In case of a violation, you may be reported to FraudRecord for misbehaviour using one-way hashed information.
 1. Responsibility of the Customer
  1. The Customer shall be responsible for all the required data network equipment, connections, products, and the protection they need.
  2. The Customer shall be responsible for the use of own usernames and agrees to maintain user names and passwords safe preventing them from being revealed to outsiders. The user name holder is responsible for all actions performed by the user name (communication, orders). The Customer is responsible of returning XetNET all XetNET assets, including the user IDs required for the use of the service and to cease using XetNET services without delay after termination of this Contract.
  3. The Customer uses the data network under own responsibility and shall be responsible for all activities there. The Customer is responsible for the material usage rights and for any resulting compensation. The Customer is also responsible for the accuracy of the information provided, as well as the costs of correction of incorrect data.
  4. The Customer shall not overload XetNET’s computers by keeping in them more data than has been separately agreed or otherwise use the Internet network technically in violation of what has separately been agreed.
  5. The Customer shall not send advertising messages related to own web services by electronic mass messages (e-mail, SMS, fax) in violation of the Finnish legislation. Customer shall also not advertise services online in newsgroups, forums or in other places where it is prohibited or against public decency.
  6. The Customer shall be responsible to retain real-time copies of the materials on pages and e-mails. The service provider shall not guarantee up to date backups or functionality.
  7. Customer shall relieve XetNET and its employees from all possible penalties related to the Customer’s operations or activities in the Internet network or otherwise may be caused by this service.
  8. If the Customer causes XetNET extra work or expense by criminal acts, the Customer shall be required to reimburse for the costs incurred according to XetNET’s price list.
  9. This Contract shall govern exhaustively XetNET’s responsibility in case of breach of contract, as well as XetNET’s liability for damages.
 1. Payments and billing
  1. Customer shall pay the enrolment fee and the tariff according to the valid price list. The price list of services is available on XetNET’s website. The Customer selects the billing period on the order form, and agrees to pay the costs accordingly invoiced. Billing takes place in advance. Customer relationship and the billing period start from the reception of the order.
  2. If an overdue payment is not made within seven (7) days after a payment reminder is sent out, XetNET shall have the right to prevent the use of services. The reopening of the service may be charged according to opening fee in XetNET’s price list.
  3. The Customer shall be obliged to pay the bills on the due date stated therein. If the payment is delayed, XetNET has the right to charge default interest rate according to the applicable law after the due date. XetNET will charge the Customer for each payment reminder sent in accordance with its pricelist.
  4. If the Customer’s service is closed due to unpaid bills, the Customer shall be responsible for payment of overdue receivables, notice or reminder costs, collection fees, as well as the cost of eventual re-opening of services to XetNET prior to re-opening.
  5. XetNET shall have the right change the price of the service and the price structure. Customer will be informed of changes in the price one month prior to their entry into force in connection of billing, or by e-mail.
  6. XetNET shall have the right to the data network and to make changes to it. Possible costs caused to the Customer shall be borne by the Customer.
  7. XetNET has the right to change pricing, or to terminate the contract immediately, if the Customer caused traffic differs by the abundance from normal traffic or if the Customer has not paid the due payments within 30 days after the due date.
  8. XetNET has the right to require the Customer to a reasonable guarantee for the services, if the Customer’s credit records show payment defaults or if the Customer’s previous payment record to XetNET so require.
  9. XetNET shall send invoices to e-mail address indicated by Customer in PDF format unless otherwise agreed with the Customer. XetNET has the right to charge an additional fee for sending paper invoices by mail according to the service price list.
  10. XetNET shall have, prior to opening of the services, the right to check the Customer’s credit records.
  11. XetNET shall not refund the pre-paid domain name registration costs or prepaid service period charges, if the Customer terminates the service before the service or billing period.
 1. Term of a contract
  1. The Contract shall remain in force until further notice with one (1) month notice. If termination occurs later than the beginning of a new billing cycle, the termination will enter into force after the end of this billing period
  2. The parties shall have the right to immediately terminate the Contract, if the other party does not comply with these terms and conditions.
  3. XetNET may terminate the contract immediately, especially, if the Customer has failed to pay an overdue payment and the unpaid bill has remained unpaid 30 days after the due date, the Customer’s assets has been levied for release in bankruptcy or liquidation, the Customer has been convicted in foreclosure as insolvent, the Customer obstructs other network traffic, or the Customer uses the network for illegal or immoral activities, including advertising services mass messages by electronic means (i.e. spam). If XetNET closes the Services and terminates the contract for any reason mentioned in paragraph 6.3, XetNET shall not refund eventual advance payment of service fees the Customer may have done.
 1. Assignment of the Contract
  1. The Customer shall not have the right to further assign this Contract without XetNET’s written permission. XetNET shall have the right to assign this Contract to a third party.
 1. Disputes
  1. Any dispute arising from this contract shall be dealt with the District Court of XetNET’s place of residence. Consumer Customer has the right to bring an action in the place of general local court, whose jurisdiction is within his/her habitual place of residence.
  2. The Finnish law is applicable to this Contract and settlement of any disputes arising hereof.
  3. XetNET reserves the right change these terms and conditions, as well as the prices.

Asiakaspalvelu

Kaipaatko teknistä apua tai onko kysyttävää palveluiden laskutusjaksosta?